Bc., MSc. Topics (in Czech)

Témata bakalářských a diplomových prací

Vedoucí práce: Ing. Roman Svoboda, Ph. D.

 • Modelování relaxačních procesů ve sklech
 • DSC studium materiálů pro optická vlákna
 • Moderní chalkogenidové materiály pro infračervenou optiku
 • Kinetická analýza komplexních procesů
 • Srovnání objemových a entalpických relaxačních parametrů

Vedoucí práce: Ing. Jana Shánělová, Ph. D.

 • Růst krystalů v podchlazených taveninách
 • Tvorba krystalizačních zárodků v podchlazených taveninách
 • Simulace růstu krystalů
 • Studie kinetiky krystalizace
 • Využití kalorimetrických a termoanalytických technik ve výzkumu a praxi

Vedoucí práce: Ing. Jaroslav Barták, Ph. D.

 • Růst krystalů v chalkogenidových materiálech pomocí mikroskopických technik (exp.)
 • Studium povrchové difúze a viskozity v tenkých vrstvách amorfních materiálů (exp.)
 • Studium povrchového napětí ve sklech, podchlazených taveninách a taveninách (exp.)
 • Transnukleace ve sklotvorných materiálech (reš./exp.)
 • Studium mechanických vlastností pomocí nanoindentace (exp)

Vedoucí práce: Ing. Pavla Honcová, Ph. D. (Katedra anorganické technologie)

 • Anorganické soli pro akumulaci tepla (exp.)
 • Anorganické soli pro akumulaci tepla (reš.)
 • Hustoty chalkogenidových materiálů (reš.)
 • Speciální keramika (reš.)
 • Příprava síranu amonného rekrystalizací (řešeno ve spolupráci s firmou Macco Organiques, s.r.o.; exp.)
 • Odstranění vápenatých iontů při výrobě síranu hořečnatého (řešeno ve spolupráci s firmou Macco Organiques, s.r.o.; exp.)
 • Tvrdnutí práškových materiálů (reš./exp.)
 • Tepelná vodivost anorganických látek (reš./exp.)

Vedoucí práce: Ing. Petr Košťál, Ph. D. (Katedra anorganické technologie)

 • Viskozita nekrystalických látek (exp.)
 • Měření tepelných kapacit (exp.)
 • Skelná vlákna v praxi (reš.)
 • Měření teploty: historie, současnost a využití v kalorimetrii (reš.)
 • Kalorimetrie: Od počátku po současnost (reš.)
Přesunout se na začátek